نکات ضروری
1397/07/16

1-درب های سالن ساعت 7.30 روز سه شنبه باز شده و پذیرش به مدت نیم ساعت انجام می شود.
2-برای هر نفر یک ID کارت تهیه شده است که در بدو ورود به شما تحویل می شود.
3-ID کارت را نزد خود نگه دارید و در روز پایانی کنگره در ازای دریافت ID کارت ، گواهی حضور و پذیرش به شما (نویسنده مسئول) تحویل می گردد.
4-از رفت و آمد بی مورد در سالن جدا خودداری نمائید.
5-در تمام طول برگزاری کنگره تلفن همراه خود را خاموش یا در حالت سکوت قرار دهید.
6-مسئولیت حفظ وسایل شخصی شما به عهده خود شماست در نتیجه از همراه داشتن اشیاء و وسایل گرانبها پرهیز نمائید.

با تشکر