لیست نهایی داوری مقالات
1397/07/14

لیست نهایی داوری مقالات به شرح زیر است.
نکات مهم:
1-لیست زیر تنها بیانگر نظر داوران و دبیر علمی کنگره می باشد و صدور گواهی و کارت شرکت در کنگره منوط به پرداخت هزینه ها در تاریخ مقرر شده توسط نویسنده مسئول می باشد.
2-کسانی که نتیجه داوری مقالات آنان در پنل کاربری شان به صورت سخنرانی درج گردیده و به هر دلیل در فرستادن متن کامل مقالات تعلل یا تاخیر داشته اند، نحوه ارائه آنها در این جدول به پوستر تغییر یافته و ملاک پذیرش نهایی این جدول می باشد.

 دانلود