تاریخ های مهم
1397/06/31

1-پایان داوری کلیه مقالات باقی مانده 4 مهرماه 1397
2-ثبت خدمات و واریز هزینه های کنگره ، کارگاه ها و اسکان 4 تا 10 مهرماه1397

3-ارسال برنامه برگزاری کنگره 11 مهرماه 1397
4-برگزاری کنگره 17-19 مهرماه 1397