نکات مهم در مورد ثبت نام و ارسال مقالات
1397/04/31

 

برخی نکات مهم در مورد ثبت نام و ارسال مقالات :


1-آدرس دقیق پستی خود را وارد نمائید.درج پلاک یا نشانی دقیق ،طوری که پستچی بتواند آن را پیدا کند الزامی میباشد.
2-در موقع ثبت مقالات از طریق سامانه در قسمت نویسندگان باید ابتدا نام نویسنده اول و سپس دیگر نویسندگان را اضافه نمائید.لازم به ذکر است ترتیب اسامی در گواهی صادره برای هر مقاله به ترتیب وارد کردن نویسندگان در این قسمت می باشد.
3-هر کاربر باید صرفا مقالات خود را از طریق سامانه ای که ایجاد کرده است ارسال کند (اسم یکی از نویسندگان مقاله نام شخصی باشد که پنل کاربری به نام اوست.).ارسال مقالات برای دیگر افراد باید از طریق پنل مجزا و مختص به آن فرد صورت گیرد.
4-تمامی اطلاعات خواسته شده در زمان ثبت مقالات را کامل نمائید.
5-در صورتیکه مقاله ای ارسال کرده اید ،پس از دریافت نتیجه داوری مقالات خود اقدام به ثبت خدمات و واریز هزینه ها کنید.
6-مقالاتی که طبق فرمت ارائه شده در سایت نباشند مورد ارزیابی قرار نمیگیرند.